Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov zákazníkov spoločnosti

ARTECH-STAV, spol.s r.o    

Úvodné informácie

Spoločnosť ARTECH-STAV, spol.s r.o, IČO: 34 150 609 , so sídlom Hlavná 927, 925 01 Matúškovo, vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 2418/T (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje svojich zákazníkov/kupujúcich nakupujúcich v našej spoločnosti, a to v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“),

a za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú konkrétnemu právnemu základu v zmysle článku 6 Nariadenia.

Táto informácia obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach kupujúcich/zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

Rozsah/kategórie spracúvaných osobných údajov

Osobne poskytnuté osobné údaje

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje spoločnosť zásadu minimalizácie spracúvaných údajov a spracúva iba tie osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu:

Meno a priezvisko
E-mail
Telefónne číslo
Adresa stavby, príp. fakturačná a dodacia adresa
Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke tovaru, prípadne iným spôsobom pri uzatvorení právneho vzťahu so spoločnosťou alebo v priebehu jeho trvania, sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaného tovaru a zároveň účelom predchádzania podvodom.

 Právny základ spracúvania osobných údajov

1/         Uzavretie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy

Poskytnutie Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné za účelom uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy týkajúcej sa dodávky tovarov alebo služieb, ktoré si v spoločnosti objednáte, ako aj za účelom doručenia objednaného tovaru.

2/         Zákonná povinnosť

Po realizácii dodávky tovaru alebo služby ďalej spracúvame osobné údaje zákazníkov z dôvodu plnenia povinností uchovávať určité údaje v dobe stanovenej právnymi predpismi. Ak teda právny predpis stanovuje dobu, počas ktorej musí spoločnosť uchovávať osobné údaje zákazníkov, budú tieto údaje spracúvané a uchovávané aj po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Príjemcovia osobných údajov

V prípade doručovania tovaru môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (t. j. meno, priezvisko, dodacia adresa) poskytnuté kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s.. Bez poskytnutia osobných údajov kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. by nebolo možné doručenie objednaného tovaru na zákazníkom zvolenú adresu.

Spoločnosť môže byť ďalej povinná poskytnúť osobné údaje účtovnej sprostredkovateľskej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva, prístup k osobným údajom tak môžu mať v nevyhnutnom rozsahu i tieto osoby.

Prevádzkovateľ poskytuje údaje zákazníkov iba v rozsahu obchodného mena zákazníka, identifikačného čísla (IČO) a výšky pohľadávky zákazníka voči prevádzkovateľovi nasledovným sprostredkovateľom:

KPU, s.r.o.,  IČO : 36 242 161          
PEŤKOVO, s.r.o., 50 431 595  

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov zákazníkov je nasledujúca:

uchovávanie po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu,
uchovávanie po dobu stanovenú právnymi predpismi, predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi.

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;
požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť  osobných údajov alebo spracúvanie je  protizákonné  a  dotknutá osoba namieta proti  vymazaniu osobných údajov  a  žiada  namiesto  toho obmedzenie ich použitia;
požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.  Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie

Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracúvané na iných právnych základoch ako je súhlas s ich spracovaním.

Údaje, ktoré zákazník poskytuje, sú vyžadované za účelom plnenia zmluvných, zákonných povinností a za účelom predchádzania podvodom a preto súhlas zákazníka na ich spracovanie nevyžaduje. V prípade neposkytnutia údajov by totiž spoločnosti bolo znemožnené plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z objednávky zákazníka. Doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti zákazníka je vyžadovaný výlučne za účelom prechádzania podvodom tak pri uzatvorení zmlúv, ako i následnom odbere a dodaní tovaru a služieb podľa uzatvorenej zmluvy.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa týchto informácií ochrane osobných údajov, pošlite nám e-mail na pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na adrese stavebniny@artechstav.sk alebo napíšte na adresu spoločnosti.

Kontaktné údaje

ARTECH-STAV, spol.s r.o
Hlavná 927
925 01 Matúškovo
IČO : 34 150 609